Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik

Klauzula informacyjna dla Klientów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w zakresie świadczonych usług noclegowych, gastronomicznych i kulturalno-rozrywkowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Ustupska-Kaźmik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane), identyfikująca się numerami NIP: 7361048894 oraz REGON: 490561888, email: marzenie@marzenie-zakopane.pl, będąca właścicielem obiektu Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” oraz serwisu internetowego dostępnego: www.kwrmarzenie.pl (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej: rodo@kwrmarzenie.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów:
 
 • poprzedzających zawarcie umowy, której jest Pani/Pan stroną, podjęcie działań takich jak: komunikacja z Panią/Panem w celu odpowiedzi na zapytania przesyłane mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, przedstawienia oferty, dokonania rezerwacji pobytu i usług oferowanych przez Administratora, dokonywania przedpłat, zawierania umowy sprzedaży, świadczenia usług wynikających z umowy oraz jej rozliczenia, obsługi posprzedażowej, a także obsługi reklamacji czy skarg.
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 
 • spełnienia obowiązków prawnych nakładanych na Administratora, zwłaszcza w obszarach takich jak: przepisy dotyczące rachunkowości, obsługa reklamacji, prawo podatkowe oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z: ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest:
– zarządzanie relacjami z klientem;
– obrona przed roszczeniami;
– zgłaszanie potencjalnych czynów przestępczych do właściwego organu;
– prowadzenie analiz i statystyk;
– informowanie w sposób bezpośredni o ofercie;
– dochodzenie roszczeń i windykacja należności;
– prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
– zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony przed kradzieżami na terenie i w obiektach noclegowych Administratora poprzez monitoring wizyjny.
W związku z realizacją powyższych celów Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

 

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem i przetwarzającym je na zlecenie Administratora, wspierającym działalność Administratora lub realizację oferowanych usług, w szczególności dostawcom usług:
  • pocztowych;
  • kurierskich;
  • teleinformatycznych;
  • ochrony ubezpieczeniowej;
  • marketingowych;
  • audytu;
  • ochrony osób i mienia;
  • utrzymania i rozwoju systemu monitoringu;
  • obsługi prawnej (windykacja, dochodzenie należności, bieżąca obsługa prawna, zastępstwo procesowe);
  • analitycznych;
  • niszczenia dokumentów i nośników;
  • usług transportowych lub taksówkarskich (w sytuacji zlecenia przez Klienta zamówienia tego typu usługi) oraz;
  • operatorom systemów płatności elektronicznych i bankom w zakresie realizacji płatności.
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz organom ścigania, sądom, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawne, np. prawo podatkowe. Jednakże, jest to konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi pobytu (której jest Pani/Pan stroną) oraz świadczenia innych usług na rzecz Pani/Pana. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością uzyskania informacji, oferty, rezerwacji pobytu czy dodatkowych usług, zawarcia umowy sprzedaży, świadczenia usług lub wystawienia dokumentów sprzedaży, takich jak imienny rachunek czy też faktura VAT.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim zostały one zebrane i są przetwarzane, z uwzględnieniem podstawy prawnej ich przetwarzania i wymagań przepisów prawa:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia zawartej umowy o świadczenie usług przechowywane będą przez okres niezbędny do ich wykonania i rozliczenia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres wymagany w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami (w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy, o ile inny przepis prawa nie stanowi inaczej). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały otrzymane;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub ustania podstawy prawnej ich przetwarzania, za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego, które będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy od daty zarejestrowania nagrania, a następnie zostaną zniszczone poprzez automatyczne nadpisanie nowymi nagraniami;
 3. dane osobowe zebrane na podstawie zgody Administrator będzie przechowywać przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do czasu odwołania zgody. W każdym przypadku okres przechowywania danych może zostać przedłużony w sytuacji, w której dane zostaną zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu lub gdy są one niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed roszczeniami przez Administratora. Wówczas termin przechowywania Pani/Pana danych osobowych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
W zakresie swoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do ich treści;
 • sprostowania danych gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • żądania ich usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO, z zachowaniem wymogu, że realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Może także Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, o których mowa w pkt III lit. c) na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

 

Dla celów dowodowych Administrator zwraca się z prośbą o skierowanie informacji z Pani/Pana żądaniem na adres pocztowy rodo@kwrmarzenie.pl.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Zebrane przez Administratora dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Ustupska-Kaźmik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane), identyfikująca się numerami NIP: 7361048894 oraz REGON: 490561888, email: marzenie@marzenie-zakopane.pl, będąca właścicielem obiektu Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” oraz serwisu internetowego dostępnego: www.kwrmarzenie.pl (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej: rodo@kwrmarzenie.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów:
 
a) wykonywania działalności leczniczej, w szczególności:
 
 • ustalenia Pani/Pana tożsamości jako Pacjenta podczas umawiania lub odwoływania wizyty lub przed udzieleniem świadczenia;
 • kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach przygotowania się do badań lub zabiegów, świadczenia usług medycznych;
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
 • realizacji obowiązków sprawozdawczych, archiwizacyjnych;
 • realizacji praw pacjenta (np. upoważnienia przez Pacjenta innych osób do dostępu do informacji o stanie swojego zdrowia lub dokumentacji medycznej, za życia lub po śmierci).
 
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c), h), j) RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
b) podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania zawartej umowy oraz rozliczenia umowy, której Pani/Pan jest stroną, w szczególności do:
 
 • kontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielania odpowiedzi na zapytania;
 • przekazania oferty;
 • dokonania rezerwacji lub zawarcia umowy na usługi odpłatnych świadczeń medycznych;
 • wykonania i rozliczenia umowy (w tym wystawienia imiennego dokumentu sprzedaży);
 • obsługi posprzedażowej;
 • obsługi reklamacji lub skarg;
 • a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, w tym przepisów o rachunkowości.
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w związku z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
c) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich.
 
Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest: zarządzanie relacjami z klientem, informowanie w sposób bezpośredni o ofercie, dochodzenie roszczeń i windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych lub arbitrażowych lub mediacyjnych, obrona przed roszczeniami, zgłaszanie potencjalnych czynów przestępczych do właściwego organu, prowadzenie analiz i statystyk, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony przed kradzieżami na terenie i w obiektach Administratora poprzez monitoring wizyjny lub usługi ochrony i mienia.
W związku z realizacją powyższych celów Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 
a) podmiotom współpracującym i przetwarzającym je na zlecenie Administratora, wspierających działalność Administratora lub realizację oferowanych usług, w tym personelowi medycznemu współpracującemu z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponadto dostawcom usług:
 
 • pocztowych;
 • teleinformatycznych;
 • ochrony ubezpieczeniowej;
 • ochrony osób i mienia; utrzymania i rozwoju systemu monitoringu;
 • obsługi prawnej (windykacja, dochodzenie należności, bieżąca obsługa prawna, zastępstwo procesowe);
 • analitycznych;
 • audytu;
 • niszczenia dokumentów i nośników;
 • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności itp.
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy) oraz organom ścigania, sądom, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, z uwzględnieniem podstawy prawnej ich przetwarzania i wymagań przepisów prawa:
 
a) w zakresie dokumentacji medycznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określony art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
b) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia zawartej umowy o świadczenie usług przechowywane są przez okres niezbędny do jej wykonania i rozliczenia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (np. podatkowego) lub przez okres wymagany w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami – w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy, o ile inny przepis prawa nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane;
 
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ustania podstawy prawnej ich przetwarzania, za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego, które będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy od daty zarejestrowania nagrania, a następnie zostaną zniszczone poprzez automatyczne nadpisanie nowymi nagraniami.
 
W każdym przypadku okres przechowywania danych może zostać przedłużony w sytuacji, w której dane zostaną zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu lub gdy są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed roszczeniami przez Administratora. Wówczas termin przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. w zakresie dokumentacji medycznej, lub w zakresie przepisów o rachunkowości. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia umowy o świadczenie usług medycznych lub dodatkowych usług, lub wystawienia dokumentów sprzedaży takich jak imienny rachunek lub faktura VAT.

W zakresie swoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 • dostępu do ich treści;
 • sprostowania danych gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • żądania ich usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO, z zachowaniem wymogu, że realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Może także Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, o których mowa w pkt III lit. c) na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

 

Dla celów dowodowych Administrator zwraca się z prośbą o skierowanie informacji z Pani/Pana żądaniem na adres pocztowy rodo@kwrmarzenie.pl.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Zebrane przez Administratora dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie danych osobowych.