Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny “Marzenie” Marzena Ustupska – Kaźmik realizuje projekt pn. Inwestycje w infrastrukturę badawczą na rzecz badań nad dysfunkcjami ruchu, równowagi oraz postawy w celu podniesienia standardu oferowanych usług poprzez Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny “Marzenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie zaplecza technologicznego do prowadzenia kompleksowych prac badawczo-rozwojowych skupionych wokół opracowania unikatowych procesów terapeutycznych, służących usprawnieniom chodu i postawy dla osób starszych, profilaktyki nieprawidłowych nawyków w czasie chodu i biegu dla dzieci uprawiających sport wyczynowy i nieuprawiających sportu wyczynowego oraz terapii usprawnienia chodu dla osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

Wymiernym rezultatem projektu będzie gotowość utworzonego działu B+R firmy KWR Marzenie do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych terapii i usług.

Dzięki realizacji projektu Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny “Marzenie” rozwinie się jako centrum rehabilitacji i specjalistycznej wiedzy w obszarze dysfunkcji ruchu, równowagi oraz postawy.

Efektem prowadzonych prac B+R będzie pozyskanie wiedzy w zakresie neurorehabilitacji narządu ruchu, powstanie unikalnego know-how oraz podniesienie kompetencji kadry badawczej. Ponadto wypracowane zostaną procesy terapeutyczne, nakierowane na pomoc pacjentom w różnym wieku oraz kontynuowane będą prace badawcze w zakresie kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu. 

Wartość projektu: 1 626 420,00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 164 247,19 PLN

PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Program dla dzieci​

Profilaktyka nieprawidłowych nawyków w czasie chodu i biegu dla dzieci w wieku 13 – 14 lat (uprawiających sport wyczynowy oraz dla nieuprawiających sportu wyczynowego)

Program dla osób dorosłych
do 65 roku życia

Terapia osób w wieku do 65 lat z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi

Program dla osób dorosłych
powyżej 65 roku życia

Zapobieganie upadkom, terapia chodu i równowagi ciała dla osób w wieku 65+

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz
zgłoszenia dla dzieci
Formularz
zgłoszenia dla dorosłych w wieku do 65 lat
Formularz zgłoszenia
dla seniorów 65+
Formularz rezygnacji
dla dzieci
Formularz rezygnacji
dla osób dorosłych w wieku do 65 lat
Formularz rezygnacja
dla seniorów 65+

TABELA TERMINÓW REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Ustupska-Kaźmik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane), identyfikująca się numerami NIP: 7361048894 oraz REGON: 490561888, email: marzenie@marzenie-zakopane.pl, będąca właścicielem obiektu Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” oraz serwisu internetowego dostępnego: www.kwrmarzenie.pl (dalej: „Administrator”).
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej: rodo@kwrmarzenie.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora (adres: ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów:
   
  a) podjęcia działań poprzedzających zawarcie z Panią/Panem umowy o świadczenie usług w ramach projektu pn. Inwestycje w infrastrukturę badawczą na rzecz badań nad dysfunkcjami ruchu, równowagi oraz postawy w celu podniesienia standardu oferowanych usług poprzez Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny “Marzenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej: „Projekt”), w tym podjęcie działań takich jak:

  – kontaktowanie się z Panią/Panem w celu udzielania odpowiedzi na zapytania;
  – przekazania oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług w ramach realizacji Projektu;
  – zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach realizacji Projektu;
  – wykonania i rozliczenia umowy o świadczenie usług w ramach realizacji Projektu;
  – a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
   
  Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  b) wykonywania działalności leczniczej, w szczególności:

  – ustalenia Pani/Pana tożsamości jako Pacjenta podczas umawiania lub odwoływania wizyty lub przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego udzielanego przez personel medyczny Administratora w ramach  realizacji Projektu;
  – kontaktowania się z Panią/Panem w sprawach przygotowania się do badań lub zabiegów, świadczenia usług medycznych udzielanych przez personel medyczny Administratora w ramach  realizacji Projektu;
  – prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
  – realizacji obowiązków sprawozdawczych, archiwizacyjnych;
  – realizacji praw pacjenta (np. upoważnienia przez Pacjenta innych osób do dostępu do informacji o stanie swojego zdrowia lub dokumentacji medycznej, za życia lub po śmierci).

  Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c), h), j) RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  c) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich.

  Powyższe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest: zarządzanie relacjami z klientem, informowanie w sposób bezpośredni o ofercie, dochodzenie roszczeń i windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych lub arbitrażowych lub mediacyjnych, obrona przed roszczeniami, zgłaszanie potencjalnych czynów przestępczych do właściwego organu, prowadzenie analiz i statystyk, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony przed kradzieżami na terenie i w obiektach Administratora poprzez monitoring wizyjny lub usługi ochrony i mienia.
 1. W związku z realizacją powyższych celów Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
   
  a) podmiotom współpracującym i przetwarzającym je na zlecenie Administratora, wspierających działalność Administratora lub realizację oferowanych usług, w tym personelowi medycznemu i naukowemu współpracującemu z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponadto dostawcom usług:
   
  • pocztowych;
  • teleinformatycznych;
  • ochrony ubezpieczeniowej;
  • ochrony osób i mienia; utrzymania i rozwoju systemu monitoringu;
  • obsługi prawnej (windykacja, dochodzenie należności, bieżąca obsługa prawna, zastępstwo procesowe);
  • analitycznych;
  • audytu;
  • niszczenia dokumentów i nośników;
  • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności itp.
  b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy) oraz organom ścigania, sądom, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
 1. W zakresie swoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do ich treści;
  • sprostowania danych gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  • żądania ich usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
  W przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO, z zachowaniem wymogu, że realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Może także Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, o których mowa w pkt III lit. c) na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
   
  Dla celów dowodowych Administrator zwraca się z prośbą o skierowanie informacji z Pani/Pana żądaniem na adres pocztowy rodo@kwrmarzenie.pl.

Nie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. w zakresie dokumentacji medycznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia umowy o świadczenie usług medycznych w ramach realizacji Projektu lub dodatkowych innych usług.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, z uwzględnieniem podstawy prawnej ich przetwarzania i wymagań przepisów prawa:
 
a) w zakresie dokumentacji medycznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określony art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
b) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia zawartej umowy o świadczenie usług w ramach Projektu przechowywane są przez okres niezbędny do jej wykonania i rozliczenia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres wymagany w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami – w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy, o ile inny przepis prawa nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane;
 
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ustania podstawy prawnej ich przetwarzania, za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego, które będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy od daty zarejestrowania nagrania, a następnie zostaną zniszczone poprzez automatyczne nadpisanie nowymi nagraniami.
 
W każdym przypadku okres przechowywania danych może zostać przedłużony w sytuacji, w której dane zostaną zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu lub gdy są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed roszczeniami przez Administratora. Wówczas termin przechowywania danych osobowych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Nie. Zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie danych osobowych.

Pamiętaj!

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

W programie mogą wziąć udział trzy grupy pacjentów:

1) dzieci między 13 – 14 rokiem życia;
2) osoby dorosłe do 65 roku życia;
3) seniorzy powyżej 65 roku życia.

W sprawach dotyczących projektu najlepiej jest się z nami kontaktować poprzez:
adres e-mail projekt@kwrmarzenie.pl;
kontakt tel. pod nr +48 604 705 507